Esteu aquí

Emergència per sequera

Des del 2 de febrer de 2024, Sant Joan Despí, juntament amb 202 municipis més de Catalunya, està en la fase d'Emergència I per sequera. L'entrada en la fase d'Emergència I, decretada per la Generalitat de Catalunya, comporta restriccions amb caràcter general a tots els usos de l'aigua per garantir l'abastament per al consum humà amb caràcter prioritari. L'Ajuntament de Sant Joan Despí està aplicant les mesures previstes en la fase d'Emergència I i demana la col·laboració de la ciutadania per tal de continuar reduint el consum d'aigua.

Mesures d'estalvi d'aigua en fase d'Emergència I

L'ús de l'aigua per a l'abastament de la població resta sotmès a les limitacions següents:

 • Reducció de la dotació mitjana d’aigua per a tota la ciutat a un màxim de 200 litres per habitant i dia (aquesta xifra inclou activitats econòmiques i comercials).
 • Supressió del reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos).  
 • Reducció del 25% dels consums d'aigua per a usos industrials i del 25% per a usos recreatius.
 • Prohibició del reg de zones verdes i jardins, tant públics com privats (només es permet el reg públic per a la supervivència si es fa amb aigües regenerades o freàtiques).
 • Reg esportiu:
  •     Només es poden regar els camps esportius de gespa o d'altres superfícies que requereixen reg si és per a la pràctica de l'esport federat i utilitzant aigua regenerada o freàtica.
  •     S'han d'aplicar mesures d'estalvi addicionals equivalents al volum d'aigua emprat en el reg.
 • Neteja de carrers i mobiliari urbà:
  •     Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Per a la neteja de carrers i mobiliari urbà, es pot utilitzar aigua regenerada o aigua freàtica.
  •     Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.
 •  Piscines públiques, privades o comunitàries:
  •     Està prohibit l'ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només es permet reomplir parcialment les piscines cobertes esportives i les piscines descobertes per a la pràctica esportiva federada si disposen de sistemes de recirculació d'aigua, en les quantitats d'aigua indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i aplicant mesures d'estalvi addicionals.
  •     Es permet l'ompliment o reompliment parcial de piscines d'ús terapèutic i de piscines d'aigua de mar (sempre que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de sanejament).
 • Neteja de vehicles:
  •     Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d'aigua.
 • Fonts ornamentals:
  • Es prohibeix l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte els refugis de fauna en perill d'extinció o destinats a la recuperació d'espècies autòctones, que es poden omplir amb la mínima quantitat d'aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic.
 • Actes lúdics:
  •     Es prohibeix la realització d'actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara pistes de gel temporals o d'ús lúdic, festes de l'escuma, jocs d'aigua o similars.
 • Eliminació de pols en l'aire:
  •     Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

 

Mesures acordades pel comitè municipal d'emergència per la sequera 

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha constituït un comitè d'emergència per la sequera que avalua l'aplicació a la ciutat de les mesures de limitació de l'ús de l'aigua per l'entrada en la fase d'Emergència I. El comitè ha acordat les següents mesures d'estalvi d'aigua: 

 • Neteja de carrers i de clavegueram només amb aigua no potable (regenerada o freàtica), com es venia fent fins ara. Adaptacions al servei de neteja per optimitzar el reg de carrers i els circuits d'aigua.
 • Suspensió del reg de jardins i zones verdes. Només es regaran els arbres per a la seva supervivència i amb aigua freàtica o regenerada. Per preservar arbres i plantes, s'intensifiquen les aportacions d'encoixinat vegetal a les zones d'arbustos i arbrat ja que ajuden a retenir la humitat del sòl.
 • Limitació de la plantació de nou arbrat a casos excepcionals.
 • Piscines municipals: tancament d'una part de les dutxes de les piscines dels poliesportius municipals Salvador Gimeno i Francesc Calvet per compensar el reompliment de les piscines.
 • Revisió del funcionament de tots els punts d'aigua en instal·lacions i serveis municipals (aixetes, cisternes, dutxes, fonts...). S'hi instal·laran airejadors i polsadors i es treballarà en la detecció i reparació de possibles fuites i pèrdues.


CONSELLS PER REDUIR EL CONSUM D'AIGUA A CASA