Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

OFERTA PUBLICA OCUPACIO


Aquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ, ASSOCIADA AL LLOC DE TREBALL D'ARXIVER/A MUNICIPAL   Termini tancat

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de tècnic/a mig de gestió, associada al lloc de treball d’arxiver/a municipal, vacant a la plantilla de funcionaris/es.

Període de presentació d’instàncies

 • Del 23/12/2021 fins el 11/01/2022 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria 

 • Tipus de personal: Funcionari/a
 • Denominació: Tècnic/a Mig de Gestió
 • Grup: A2
 • Escala: Administració Especial
 • Sistema de selecció: concurs-oposició

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys 
 • Estar en possessió del títol de Llicenciat/ada o Grau Universitari equivalent en Documentació, Biblioteconomia o Història
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria. 

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.


En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

   


   

  ➡️ OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS   Termini tancat

   

  Descripció del lloc a cobrir :

  • Jornada i horari : Dilluns a divendres de 08:00 a 14:30 , amb una tarda a especificar .
  • Retribució bruta orientativa: 2284 €/ mensuals
  • Data d’incorporació: El més aviat possible
  • Tipus de contracte : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalats a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.
  • Període inicial de contractació: 6 mesos, prorrogable.

  Funcions:

  • Tramitar, controlar i anotar totes les altes, baixes i variacions contractuals del personal de la Corporació, i comptabilitza els costos de les nòmines i seguretat social de personal.
  • Gestió del procés de nòmina i seguretat social
  • Càlcul de costos laborals
  • Realitzar el seguiment de les partides pressupostàries del capítol I (despeses de personal), gestionant les partides i determinant possibles desviacions.
  • Controlar el compliment de les normes de treball establertes per l’organització i la legislació vigent, considerant els drets i deures del personal.
  • Atendre consultes i incidències sobre qüestió referent als recursos humans.
  • Realitzar propostes de resolució en matèria de personal, sempre sota la supervisió del seu superior immediat.
  • Emetre  informes corresponents en matèria de personal, a sol·licitud del seu superior immediat o davant de reclamacions administratives o judicials.

  Període de presentació de sol·licituds:

  • 02/12/2021 fins el 17/12/2021 (ambdós inclosos)

  Requisits:

  • Tenir més de 16 anys.
  • Títol universitari o titulació equivalent en ciències jurídiques o econòmiques.
  • Nivell de català exigit : Nivell de suficiència de català ( C1 ) . Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.

  Coneixements valorables :

  • Coneixements informàtics en excel,  tractament de la informació escrita, gràfica i numèrica , tractament  de les dades i presentació de continguts.
  • Coneixements en règim retributiu del personal públic i gestió de seguretat social .
  • Coneixements en tipus de personal a l’administració local i el seu règim de cotització

  Valorable experiència prèvia en:

  • Experiència en gestió de nòmines i seguretat social, preferentment en l’administració pública.

  Presentació de sol·licituds:
  S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum .

  Lloc de presentació de sol·licituds:
  Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica).   En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
  Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

   


   

  ➡️   CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE DUES PLACES DE SUBALTERN/A  Termini tancat

   

  Descripció de la plaça

  • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir dues places de subaltern/al, vacants a la plantilla de funcionaris/es.

  Període de presentació d’instàncies

  • Del 18/11/2021 fins el 7/12/2021 (ambdós inclosos)

  Detalls de la convocatòria

  • Tipus de personal: Funcionari/a
  • Denominació: Subaltern/a
  • Grup: Agrupació professional
  • Escala: Administració General
  • Sistema de selecció: concurs-oposició,

  Requisits de la convocatòria

  • Haver complert 16 anys
  • De conformitat amb la disposició addicional 6a del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic no s’exigeix cap titulació prevista en el sistema educatiu.
  • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell B1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.

  S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

  Lloc de presentació de sol·licituds

  Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
  En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

  Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

   

   

  ➡️  CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL Termini tancat


  Descripció de la plaça

  • Convocatòria procés selectiu  per a la constitució d’una borsa de treball de personal amb la categoria de Tècnic/a d’administració general.  

  Període de presentació d’instàncies

  • Del  03/11/2021 fins el 22/11/2021  (ambdós inclosos)
  • Ampliació termini fins el 25/11/2021

  Detalls de la convocatòria

  • Tipus de personal: Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.
  • Denominació : Tècnic/a d’administració general
  • Sistema de selecció : Concurs oposició lliure

  Requisits de la convocatòria

  a) Tenir més de 16 anys.

  b) Acreditar que s’està en possessió del possessió del títol de Llicenciat/ada o Grau Universitari equivalent en Dret .
  c) Nivell de català exigit : C1

  S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

  Lloc de presentació de sol·licituds:

  Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica).   En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
  Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

   

   

  Anunci llistat persones admeses i excloses, composició tribunal i data d'inici de la prova

  Termini de presentació d'esmenes 10 dies del 02/12/2021 al 17/12/2021
   
  Declaració responsable per participar a la borsa de treball
   
  Anunci definitiu persones admeses i excloses

   

  ➡️ OFERTA DE TREBALL : CONTRACTE DE PRÀCTIQUES DE TÈCNIC/A DE PROTOCOL  ► Procés finalitzat


  Descripció del lloc a cobrir :

  • Jornada i horari : Jornada complerta mati i tarda, en horari flexible, segons les necessitats del servei .
  • Retribució bruta orientativa: 1250 €/ mensuals
  • Data d’incorporació: El més aviat possible
  • Tipus de contracte : En pràctiques
  • Període inicial de contractació: 6 mesos

  Funcions:

  • Organització, gestió i acompanyament al desenvolupament d’actes
  • Seguiment d’agenda i preparació de recursos per al seu desenvolupament (informes, trajectes..., )
  • Arxiu de documentació relacionada amb els actes o l’activitat pròpia de l’Alcaldia
  • Interlocució amb la ciutadania en qüestions relacionades amb l’activitat pròpia de l’Alcaldia
  • Totes aquelles funcions que li siguin assignades

  Període de presentació de sol·licituds:

  • 07/09/2021 fins el 13/09/2021 (ambdós inclosos)

  Requisits:

  • Tenir més de 16 anys.
  • Títol universitari en Relacions Públiques o Turisme , obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació. En casos de persones discapacitades, el període pot ser de set anys.
  • Nivell de català exigit : Nivell de suficiència de català (C1). Aquests coneixements s’acreditaran documentalment

  Valorable :

  • Experiència prèvia en: desenvolupament d’activitats o feines relacionades amb l’objecte del contracte, organització d’esdeveniments, tracte amb el públic, activitat protocol·làries .
  • Formació addicional: màster o postgrau relacionat amb les titulacions requerides en l’oferta.


  Presentació de sol·licituds:

  S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum i la vida laboral.

  Lloc de presentació de sol·licituds

  Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line).
   
  En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

  Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia

   

   


   

   

  ➡️  PERIODISTA PER AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ Procés finalitzat

   
  Descripció del lloc a cobrir :
   
  • Jornada i horari: 35.30 h setmanals (matins i tardes, horari flexible segons les necessitats del servei)
  • Retribució bruta orientativa: 2337,50 € / mensuals
  • Data d’incorporació: el més aviat possible
  • Categoria professional: tècnic/a superior
  • Tipus de personal: funcionari/a interí/na
  • Període de contractació: 12 mesos

  Funcions:

  Elaborar, gestionar i coordinar la difusió de continguts informatius per als diferents mitjans i plafaformes d’informació municipals:

  • Pàgines web
  • Publicacions i butlletins digitals
  • Xarxes socials
  • Produccions audiovisuals
  • Publicacions impreses: revistes, fulletons, programes de ma, avisos, informes, bans...
  • Campanyes publicitàries
  • Notes de premsa i requeriments dels mitjans de comunicació
  • Documentació i dades de gestió interna municipal
  • Gestió de material gràfic

  Període de presentació de sol·licituds:

  • 23/06/2021 fins 07/07/2021 (ambdós inclosos)

  Requisits:

  • Tenir més de 16 anys
  • Titulació: Grau o Llicenciatura en Periodisme o en Ciències de la Informació / Comunicació (branca Periodisme)
  • Nivell de català exigit: Nivell de suficiència de català ( C1 ). Aquest coneixement s’acreditarà documentalment

  Mèrits a valorar:

  • Coneixements en Adobe InDesing i Adobe Acrobat
  • Experiència prèvia en:
   • departaments de premsa i /o comunicació d’administracions públiques
   • periodista en mitjans de comunicació
   • empreses de comunicació de l’àmbit privat
  • Es valoraran coneixements del territori (Sant Joan Despí / Baix Llobregat / àrea metropolitana de Barcelona)

  Presentació de sol·licituds:

  • S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

  Lloc de presentació de sol·licituds:

  Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan Despí: instància genèrica on line  https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica).
   
  En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

  Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia.

   

  * Per a la realització de les entrevistes s’ha portar omplerta la declaració responsable per a participar en el procés selectiu i lliurar-la el mateix dia:

   


   

  ➡️  CONTRACTE EN PRÀCTIQUES DE TÈCNIC/A AUXILIAR EN INFORMÀTICA ► Procés finalitzat


  Descripció del lloc a cobrir :

  • Jornada i horari: Complerta (matins i tardes)
  • Retribució bruta orientativa: 1370,61 €/ mensuals
  • Data d’incorporació: El més aviat possible
  • Tipus de contracte: En pràctiques
  • Període inicial de contractació: 6 mesos

  Funcions:

  • Assessorar, informar i valorar les necessitats dels usuaris/es de la Corporació:
  • Atendre i tramitar  les incidències i consultes realitzades pel personal de la Corporació en relació a la instal·lació de programes, configuració de PC's i d'impressores, configuració de correu electrònic i consultes vàries.
  • Presta assistència directa als usuaris que requereixin el seu suport per realitzar tasques de reparació, manteniment o altres consultes
  • Assessora i donar suport tècnic en aplicacions informàtiques al conjunt del personal del holding municipal.
  • Identificar i comprovar l'estat dels equipaments informàtics per a la seva reparació o necessitats de nova adquisició .
  • Col·laborar en el disseny i desenvolupament de programes i aplicacions informàtiques necessàries per l’activitat de la Corporació:
  • Participar en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques d'acord amb les de les necessitats , recursos , requisits i normes i estàndards corporatius.
  • Cooperar en el disseny de programes i fitxers interns i en la creació de bases de dades i sistemes operatius necessaris per al desenvolupament d'aplicacions corporatives.
  • Col·labora en el procés de disseny i execució de projectes vinculats als sistemes d’informació i comunicació.

  Període de presentació de sol·licituds:

  • 11/06/2021 fins el 17/06/2021 (ambdós inclosos)

  Requisits:

  • Tenir més de 16 anys.
  • Cicle Formatiu de Grau Superior  en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa , o equivalent obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació.  En casos de persones discapacitades, el període pot ser de set anys.
  • Nivell de català exigit : Nivell de suficiència de català ( C1 ) . Aquests coneixements s’acreditaran documentalment

  Valorable experiència prèvia en:

  • Coneixements sobre programació ( Web i Scripting )
  • Bases de dades ( Microsoft, Oracle i MySQL )
  • Admnistració de sistemes operatius Windows i Linux ( PC’s i Servers )
  • Virtualització ( escriptoris i servidors ) amb VMWare ( Horizon View i ESXI )
  • Configuració de switches
  • Configuració d’antenes de Radioenllaç Ubiquiti
  • Dispositius de seguretat Firewall FortiNet

  Presentació de sol·licituds:

  S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum i la vida laboral.


  Lloc de presentació de sol·licituds

  Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line).
   
  En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

  Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia

   

  * Per a la realització de les entrevistes s’ha portar omplerta la declaració responsable per a participar en el procés selectiu i lliurar-la el mateix dia:

   

  Anunci resultats entrevista:

   


   

   

  ➡️ CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL AMB LA CATEGORIA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA   Termini tancat


  Descripció de la plaça
  • Convocatòria procés selectiu  per a la constitució d’una borsa de treball de personal amb la categoria d’auxiliar administratiu/va.
  Període de presentació d’instàncies
  • Del  27/03/2021 fins el 6/04/2021  (ambdós inclosos)
  Detalls de la convocatòria
  • Tipus de personal :  Funcionari interí en qualsevol supòsit assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic  o contractació laboral en qualsevol modalitat.
  • Denominació: Auxiliar administratiu/va
  • Sistema de selecció : concurs-oposició
  • Bases de la convocatòria i model sol·licitud: descarregar
  Requisits de la convocatòria
  a) Tenir més de 16 anys.
  b) Acreditar que s’està en possessió del títol de ESO, FPI, o títol de Formació Professional de Grau Mitjà , o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds.
  c) Nivell de català exigit : C1
  S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.
   
  Lloc de presentació de sol·licituds:
  Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica.
  A la pàgina web municipal, a la Seu electrònica, dins de Tràmits on line. Amb la instància normalitzada del procés selectiu.
  En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
   
   
  Anunci de persones admeses i excloses i data inici de proves:
  Termini de presentació d'esmenes 5 dies del 30/04/2021 al 6/05/2021.
   
  * Per a la realització de les proves s’ha portar omplerta la declaració responsable per a participar en el procés selectiu i lliurar-la el mateix dia de la prova:
   
  Llista definitiva de persones admeses i excloses
   
  Anunci modificació
   
  Resultat de la prova teòrica i 1r exercici prova pràctica
   
  Plantilla de correcció (prova pràctica Auxilliar Administratiu/va)
   
  Convocatòria segon exercici de la prova pràctica
   
   
  Resultat de la segona prova practica i la data de la prova de català del procès selectiu per a la borsa d'auxiliars administratius
  i els criteris de correcció
   
  Canvi de data prova català
   
  Anunci resultat prova català i fase d'oposició
   
  Anunci llistat definitiu i data entrevista
   
  Anunci resultat entrevistes i final procés selectiu

   

  ➡️  OFERTA DE TREBALL: CONTRACTE EN PRÀCTIQUES D'UN/A TÈCNIC/A COMPTABLE Finalitzat

   
  Descripció del lloc a cobrir
  • Oferta de treball: Tècnic/a comptable
  • Jornada i horari : 35:30 (matins i tardes)
  • Retribució bruta orientativa: 1250 €/ mensuals
  • Data d’incorporació: El més aviat possible
  • Tipus de contracte: En pràctiques
  • Període de contractació: 6 mesos
  Funcions
  • Ajudar a implementar nous sistemes informàtics en la gestió de les factures emeses per l’Ajuntament.
  • Donar suport en la gestió de les bestretes de caixa fixa que s’atorguen per part de la tresoreria municipal als diferents departaments municipals.
  • Donar suport en la revisió de la justificació d’aquestes bestretes de caixa fixa.
  • Donar suport en la revisió de la justificació de la recaptació dels diferents comptes restringides de recaptació.
  • Comptabilitzar de les operacions de tresoreria en el sistema comptable municipal.
  • Controlar els saldos bancaris i realitzar conciliacions bancàries.
  • Verificar que tots els pagaments estiguin degudament suportats pels documents que justifiquin que es compleixen tots els requisits legals establerts per la normativa.
  • Verificar els documents, títols i valor, diners i efectiu, que estiguin en custodia a l’àrea de la tresoreria.
  • Preparar tot tipus de pagaments.
  • Totes aquestes funcions es realitzaran sota la supervisió del seu cap i seguint les seves instruccions. 
  Període de presentació de sol·licituds
  29/01/2021 fins 11/02/2021 (ambdós inclosos)
   
  Requisits
  a) Tenir més de 16 anys.
  b) Titulació: Cicle Formatiu Grau Superior en Administració i finances o equivalent, obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació. En casos de persones discapacitades, el període pot ser de set anys.
  c) Nivell de català exigit: Nivell de suficiència de català (C1).
  d) Domini d’eines informàtiques: Microsoft Office.
   
  Mèrits a valorar
  • Es valorarà haver treballat en un departament de tresoreria, preferentment en una administració pública.
  • També es valorarà ampli coneixement d’eines informàtiques.
  • Coneixements en sistemes de comptabilitat (àmbit públic o privat).
  Presentació de sol·licituds
  S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum i l'informe de vida laboral.
   
  Lloc de presentació de sol·licituds
  Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line).
  En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
  • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia
   

   

   ➡️ OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A MOBILITAT    Termini tancat

   


  Descripció del lloc a cobrir :
  • Jornada i horari : 35,5 ( matins i tardes ).
  • Retribució bruta orientativa: 2600 €/ mensuals
  • Data d’incorporació: El més aviat possible
  • Tipus de contracte : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit  assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.
  Funcions:
  • Organitzar i facilitar la mobilitat de vehicles , transport públic, bicicletes i vianants al municipi:
  • Gestionar el manteniment i conservació dels diferents elements de la via pública:
  • Planificar, organitzar i gestionar el transport públic urbà i interurbà i de la xarxa ciclista.
  • Elaborar i redactar documents i resolucions tècniques pròpies de l’àmbit de mobilitat i via pública
  • Assessorar i donar suport tècnic en matèria de mobilitat i via pública, tant a nivell intern (Corporació) com a nivell extern (institucions, organismes, empreses, usuaris en general), dins de l'àmbit d'actuació pròpia.
  • Vetllar per la seguretat i salut en el lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
  •  Adoptar mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat.

  Període de presentació de sol·licituds:
   
  • Del  31/01/2020  fins al  20/02/2020  (ambdós inclosos)

  Requisits:

  a) Tenir més de 16 anys.
  b) Títol universitari: d’enginyer de camins, canals i ports , graduat en enginyeria civil, enginyer tècnic d’obra pública ( especialitat transport i serveis urbans ) o graduat en enginyeria d’obres públiques ( menció transport i serveis urbans )
  c) Nivell de català exigit: C
  d) Domini d’eines informàtiques, Autocad, Cost Itec, Ofimàtica.

  Mèrits a valorar:

  Experiència en la participació i/o redacció de plans de mobilitat urbans.
  Experiència en la participació i/o redacció d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
  Experiència en la participació i/o redacció de projectes de mobilitat.

  Presentació de sol·licituds:

  S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.
  • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
  • Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.