Esteu aquí

Participació pública en projectes normatius

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (art. 133.1), estableix que els òrgans encarregats de tramitar el procediment administratiu, per facilitar la participació ciutadana, han de publicar la iniciació de la tramitació, la versió inicial del projecte normatiu i la documentació complementària que l'acompanya, i han de donar-hi informació sobre l'estat de tramitació. Estableix així mateix que les persones poden trametre llurs propostes i suggeriments abans del tràmit d'audiència i informació pública. Aquest àmbit de participació ciutadana s'estableix sens perjudici dels tràmits d'audiència i d'informació pública determinats per la legislació de règim jurídic i de procediment administratiu i la legislació de règim local.

Consulta pública prèvia_______________________________________________________

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte recavar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions abans de l'elaboració del projecte normatiu.

Llistat de projectes normatius en curs:

 

Nova ordenança fiscal 4 reguladora de l'impost sobre l'increment del  valors dels terrenys de naturalesa urbana, amb derogació de la vigent.

 

Modificació de les ordenances fiscals per l'any 2022

 

Tramitació administrativa per a la declaració de les àrees amb mercat d'habitatge tens pels municipis metropolitans

En aplicació de les disposicions de la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, l'Àrea Metropolitana és competent per fer aquesta declaració, d'acord amb la sol.licitud de l'Ajuntament de Sant Joan Despí. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils (del 25 de maig al 7 de juny) de consulta i audiència, per als 27 municipis que han sol·licitat la tramitació fins aquest mes de maig del 2021. 

Accedeix aquí al Procés de participació ciutadana, mitjançant consulta pública i audiència als ciutadans, organitzacions i associacions representatives dels col·lectius directament afectats, per a la tramitació administrativa per a la declaració de les àrees amb mercat d'habitatge tens pels municipis metropolitans

Preu públic pel servei de Casals d'estiu

 

Ordenança reguladora de les reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

Preu públic pel servei de podologia al Centre de Gent Gran Cirerers.

 

Reglament de règim interior del servei públic municipal d'activitats de lleure i esbarjo del casal d'estiu i altres casals per a nens i joves de Sant Joan Despí.

 

Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a Sant Joan Despí amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire. 1 de desembre de 2020.

 

Proposta de reglament regulador de l'ús de les instal·lacions esportives municipals

 

Proposta d'ordenança municipal sobre la circulació de cicles i vehicles de mobilitat personal (VMP)
PDF icon nova_ordenanca_cicles_i_vmp_v9.pdf

Projecte de reglament de règim intern del centre de dia per a la gent gran de Sant Joan Despí.
PDF icon consulta_publica_previa_centre_de_dia.pdf

Modificació de l'ordenança de transparència i administració electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
PDF icon consulta_publica_previa_otae.pdf

Informe preu públic pel servei de celebració de matrimonis civils a les instal.lacions municipals.
PDF icon informe_participacio_ciutadana_pp_matrimonis_civils.pp_.pdf

Ordenança municipal reguladora de la implantació i funcionament dels clubs i/o associacions cannàbiques al terme municipal de Sant Joan Despí
PDF icon proposta_ordenanca_municipal_reguladora_de_la_implantacio_i_funcionament_dels_clubs_i_associacions_cannabiques.pdf

Projecte expedient de modificació ordenances fiscals per a 2020
PDF icon projecte_ooff_2020_web_municipal.ord_.pdf

Preu públic per activitats a Can Negre
PDF icon preus_publics_acitvitats_can_negre_2019-20.pdf
PDF icon informe_participacio_ciutadana_can_negre_2018_2019_2.pp_.pdf

Proposta de modificació preu públic per als serveis d'escoles - bressol municipals
PDF icon informe_participacio_ciutadana_serveis_complementaris_ebm_2018.pp_.pdf

Projecte de modificació de preus públics de la deixalleria mancomunada Fontsanta
PDF icon informe_participacio_ciutadana_pp_deixalleria_2019.pp_.pdf

Projecte de modificació fiscal 21/2018 reguladora dels preus públics
PDF icon informe_participacio_ciutadana_arts_esceniques_2018.pp_.pdf

Preu públic per als serveis d'escoles bressol municipals:
PDF icon modificacio_annex_1_of_21_2018_pp_ebm_audiencia_publica_2.pp_.pdf

Modificació de les ordenances fiscals per a 2019
PDF icon informe_informacio_participacio_ciutadana_ooff2019.ord-3.pdf

Proposta i contingut de la modificació parcial de l'ordenança dels mercats de venda no sedentària de Sant Joan Despí
PDF icon proposta_i_contingut_de_la_modificacio_parcial.pdf

Projecte de modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2019
PDF icon projecte_ooff_2019_per_web_municipal.ord_.pdf

Proposta de reglament del Consell d'Adolescents
PDF icon reglament_del_consell_dadolescents.pdf

Ampliació de places de zona blava i verda als barris de Les Planes i Torreblanca – Pla del Vent
PDF icon ampliacio_de_places_de_zona_blava_i_verda_als_barris_de_les_planes_i_torreblanca.pdf

Modificació preus públics Can Negre
PDF icon informe_participacio_ciutadana_can_negre_2018.pp_.pdf

TRAMITA LA TEVA PROPOSTA O SUGGERIMENT

Audiència i informació pública____________________________________________________

El tràmit d'audiència i informació pública té per objecte recavar l'opinió de les persones titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o mitjançant les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats. Es necessari disposar d'un certificat electrònic.