Esteu aquí

Fins al 3 de març, presentació de sol·licituds per a l'exempció de la taxa d'escombraries adreçada a persones grans pensionistes amb menys ingressos

26/01/2023 - Gent gran

A partir del 30 de gener, l'Ajuntament de Sant Joan Despí obre el termini de presentació de sol·licituds per demanar l'exempció en el pagament de la taxa d'escombraries. Aquesta exempció està dirigida a les persones més grans de 60 anys amb menys ingressos.

Cada any, l'Ajuntament de Sant Joan Despí ofereix l'exempció de la taxa d'escombraries a pensionistes més grans de 60 anys amb uns ingressos inferiors al barem mínim establert. L'objectiu d'aquest ajut és contribuir al benestar de les persones grans amb menys recursos.

Per beneficiar-se de l'exempció en la taxa d'escombraries cal complir els requisits següents:

  • Ser pensionista i tenir més de 60 anys
  • Viure sol/a i no tenir ingressos superiors a l’IPREM corresponent a l’any 2023 (600,00 euros/mes)
  • En cas de no viure sol/sola, els ingressos totals de la unitat familiar no han de superar els 900,00 euros/mes (entenent per unitat familiar el conjunt de persones censades en el mateix domicili, a més de la sol·licitant)
  • No tenir més d'un habitatge ni altres béns immobles

Les persones que siguin noves beneficiàries, juntament amb la sol·licitud, han de presentar la documentació següent: fotocòpia del DNI, fotocòpia dels justificants d'ingressos i/o de la renda de l'any anterior, i nom de la persona propietària de l'habitatge (en el cas de persones llogateres, han d'aportar una còpia del contracte de lloguer habitual vigent on consti la reprecussió de l'exempció de la taxa d'escombraries sobre el sol·licitant).  

Per la seva banda, les persones que s'han beneficiat anteriorment de l'exempció, rebran una carta al seu domicili per tal que la puguin tramitar.

Les sol·licituds es poden presentar del 30 de gener al 3 de març de 2023 al Centre de Gent Gran Cirerers (c. Sant Francesc de Sales, s/n - Horari de 9 a 13.30 h i els dilluns de 17 a 19 h) i a l'Àrea de Serveis a la Persona (av. Barcelona, 41 - Horari de 9 a 13.30 h i els dilluns de 17 a 19 h).

L'any 2022, un total de 131 persones grans es van beneficiar de l'exempció en el pagament de la taxa d'escombraries que ofereix l'Ajuntament de Sant Joan Despí, el que equival a un total de 10.611,00 euros.

Trobareu tota la informació a sjdespi.cat/gent-gran/exempcio-taxa-escombraries